Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief!

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Donna Vitale met leden. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving en geldt voor de overeengekomen periode. De overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, na deze overeengekomen periode stilzwijgend verlengd met een zelfde termijn als de aanvankelijke overeenkomst. De overeenkomst is opzegbaar per het einde van de overeengekomen periode, of zoveel eerder als de wet vereist. Bij opzegging is er geen recht op restitutie van betaalde eenmalige inschrijfkosten. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan het lidmaatschap of de rechten die daaraan ontleend kunnen worden over te dragen op derden. In overleg met de directie van Donna Vitale kunnen rechten en verplichtingen van een lid dat opzegt echter wel worden overgedragen op een derde, zulks ter beoordeling van de directie.

2. Contributie

De contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm en wordt vermeld op het aanmeldingsformulier. Deze contributie wordt maandelijks, voorafgaand aan de betreffende contributieperiode, via automatische incasso voldaan. Donna Vitale behoudt zich het recht voor tarieven en contributies te indexeren of anderszins te wijzigen. Aan speciale acties, kortingen en aanbiedingen kunnen na de aanvangsperiode geen rechten worden ontleend. Bij een betalingsachterstand van drie maanden of meer wordt de contributie voor de gehele lidmaatschapsperiode ineens en in totaliteit opeisbaar. Donna Vitale is bevoegd om, zonder nadere ingebrekenstelling, over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag.

3. Huisregels

Leden dienen zich te houden aan huisregels en aan aanwijzingen van directie en medewerkers van Donna Vitale. Bij ontoelaatbaar gedrag volgens het oordeel van de directie van Donna Vitale kan Donna Vitale het lidmaatschap intrekken en de toegang tot Donna Vitale ontzeggen, zonder recht op restitutie van reeds betaalde contributies.

4. Wijzigingen

Donna Vitale behoudt zich het recht voor om tarieven, openingstijden, roosters, faciliteiten, voorwaarden en huisregels en andere zaken te wijzigen. Wijzigingen worden vooraf bekend gemaakt op de website.

5. Algemene coulanceregeling

Als het lid door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden langer dan een maand niet in staat is om te komen sporten, kan de directie van Donna Vitale besluiten geheel of gedeeltelijk voor bepaalde tijd de contibutie op te schorten of te verminderen. Donna Vitale kan daarvoor een medische verklaring vragen. Het oordeel van de directie van Donna Vitale is bepalend voor de toepassing van deze coulanceregeling.

6. Aansprakelijkheid

Donna Vitale aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel door het gebruik van onze faciliteiten. Het lid is verplicht om medische beperkingen en medische adviezen te melden. Donna Vitale aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen of gevolgschade door schade, verlies of diefstal van goederen van leden. Kinderen zijn vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan in de trainingszaal.

7. Privacy

Het lid geeft door lid te worden verder toestemming aan Donna Vitale om de door haar verstrekte gegevens op te nemen in gegevensbestanden van Donna Vitale. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen, beheerd en gebruikt. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Donna Vitale en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Donna Vitale hiertoe krachtens de wet of gerechtelijke uitspraak verplicht is.