Algemene voorwaarden 2023

                                         

         Algemene Voorwaarden

 

 

1. Algemene bepalingen
Gebruiker heeft op het moment van inschrijving de leeftijd van minimaal 18 jaar;
Gebruiker is zich ervan bewust dat Donna Vitale een sportschool is alleen voor vrouwen en dus ook alleen maar vrouwelijke leden heeft;
Gebruiker gaat akkoord met het ontvangen van e-mails, chatberichten, nieuwsberichten of updates vanuit de Donna Vitale app.

 

2. Aanvaarding
De beslissing om een aanvrager als gebruiker van Donna Vitale voorzieningen te aanvaarden, is naar ons eigen inzicht. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra de aanvrager een Donna Vitale contract heeft ondertekend.Vanaf het moment dat er een overeenkomst is zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, die van tijd tot tijd veranderd kunnen worden. Deze overeenkomst is geldig voor de minimale periode zoals vermeld op het Inschrijfformulier en blijft daarna voor onbepaalde tijd geldig totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 4 hieronder.


3. Lidmaatschap

Het 5 weken startpakket dient als kennismakings- en opstartperiode. Tijdens deze periode besluit aanvrager doelbewust of ze wil overgaan tot inschrijving als lid. Pas bij inschrijving als lid worden eenmalige inschrijfkosten berekend voor administratie, begeleiding, healthscans en plan van aanpak. Inschrijving als lid is levenslang geldig en geldt voor elk type lidmaatschap dat in overleg kan worden afgesloten.
Het Basic ( 1x per week) of Optimaal (2-3 x trainen per week of vaker) jaarabonnement geeft toegang tot het fitnesscircuit. Bij deelname aan groepslessen geldt in dat geval een kleine toeslag per les. Daarnaast zijn losse rittenkaarten mogelijk voor groepslessen.  


4. Betaling lidmaatschap

(A) U betaalt onze vergoeding op de vervaldag zoals uiteengezet op het inschrijfformulier totdat de overeenkomst ten einde is.

(B) Indien u ons gemachtigd heeft voor betaling door middel van automatische incasso, dient u zorg te dragen dat het saldo van de opgegeven rekening toereikend is voor de incasso. Mocht dit niet het geval zijn, dan bent u de daaruit voortvloeiende kosten verschuldigd aan Donna Vitale.


5. Annulering en opzegging

(A) Indien uw lidmaatschap is overeengekomen voor een minimum periode van 12 maanden dan kunt u deze overeenkomst voor het eerst opzeggen tegen het einde van de overeengekomen periode.

(B) Als u hebt gekozen voor de flexibele lidmaatschapsoptie, kunt u deze overeenkomst beëindigen tegen het einde van of na het verstrijken van de minimale periode van 1 maand.

(C) Na de eerste minimum overeengekomen periode kunt u deze overeenkomst beëindigen tegen het einde van elke maand.

(D) Als u geclassificeerd wordt door uw huisarts als permanent (zijnde 3 maanden of meer) ongeschikt om te trainen of als u uw vaste woonplaats verandert naar een locatie die meer dan 30 km ligt van de Donna Vitale faciliteit, heeft u het recht om deze Overeenkomst te beëindigen. In dit geval ontvangt u een pro rata restitutie voor elke prepaid volle maand die valt na de datum van beëindiging.

(E) De opzegging mogelijkheden zoals hierboven omschreven onder A t/m D dienen schriftelijke te geschieden met in achthouding van een opzegtermijn van 30 dagen.

(F) Wij kunnen deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen als wij van mening zijn dat uw gedrag: (i) beledigend is, of (ii) als u een ernstige of herhaalde inbreuk op deze Overeenkomst maakt of indien u herhaaldelijk onze instructies en trainingsprincipes negeert, of (iii) indien u niet binnen 30 dagen na de vervaldag de aan ons te betalen vergoeding betaalt.

(G) Bij overmacht, zoals bij bijvoorbeeld een pandemie, blijft onze dienstverlening online doorlopen. Ook zullen passende maatregelen genomen worden om de dienstverlening optimaal en veilig voort te kunnen zetten in (tijdelijke) volledig uitgeruste buitenfaciliteiten.

(H) Mocht de Donna Vitale faciliteit sluiten, dan kunnen we deze overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van een maand. Donna Vitale zal zorgdragen voor een pro rata restitutie van reeds betaalde bedragen.

(I) Als wij u een 30 dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving doen, dan zal deze overeenkomst worden beëindigd en een pro rata restitutie voor de gelden die vooraf betaald zijn is van toepassing.


6. Pauzering bij ziekte, blessures, medische ingrepen en zwangerschap

(A) Bij tijdelijke ziekte of blessures geldt een eigen risico van 21 dagen na schriftelijke ziekmelding bij Donna Vitale. Wij gaan in principe uit van spoedig herstel binnen 21 dagen. 

(B) Bij blessures adviseren wij u om ook altijd even contact op te nemen met uw huisarts of fysiotherapeut. Na uw blessuremelding bij ons zullen wij u uitnodigen voor een sessie ‘medische fitness’ of fysiotraining, waar we uw trainingsroutine tijdelijk zullen aanpassen zodat u verantwoord en veilig kunt blijven sporten. Wij volgen altijd de medische adviezen op van behandelend arts of therapeut.

(C) Als u geclassificeerd wordt als ‘tijdelijk ongeschikt om te trainen’ door uw huisarts (langer dan 21 dagen na ziekmelding), dan kunt u ons vragen om de overeenkomst te pauzeren op basis van de medische verklaring.

(D) Bij ziekte en blessures geldt een coulanceregeling vanaf 21 dagen na schriftelijke ziekmelding. Wij volgen dan het medisch advies van uw behandelend arts, therapeut of specialist, ook wat betreft de tijdslijn voor het weer oppakken van de activiteiten. U wordt dan gecrediteerd voor elke periode van afwezigheid van meer dan 21 dagen na ziekmelding voor toekomstig gebruik. Dit wordt verrekend in de eerstvolgende maand.

(E) Bij geplande medische operaties geldt een coulanceregeling waarbij we uitgaan van tijdige melding voorafgaand aan de operatie. Wij zullen dan het abonnement en facturatie pauzeren per datum van de operatie totdat het weer medisch verantwoord is om te sporten. Wij volgen ook daarbij het medisch advies van uw behandelend arts of specialist.

(G) In geval van zwangerschap kan het abonnement na overleg worden stilgezet van maximaal 4 weken voor de bevalling en tot maximaal 8 weken na de bevalling of anderszins n.a.v. medisch advies.


7. Leeftijd en gezondheid van de gebruiker
U garandeert dat u de vragen in de Gezondheidsverklaring correct en na waarheid heeft beantwoord. We wijzen u erop dat we niet gekwalificeerd zijn om een mening te geven die bevestigd dat u fit bent om onze faciliteiten te gebruiken en het is daarom uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u fit bent om onze faciliteiten te gebruiken. Wij raden u aan om eventueel deskundig medisch advies in te winnen voordat u start met een trainingsprogramma. Als u twijfelt over uw vermogen om deel te nemen aan actieve of passieve oefeningen, raadpleeg dan eerst uw arts. U zult ons op elk moment tijdens uw lidmaatschap informeren over een aandoening die van invloed kan zijn op uw training en u zult onmiddellijk voldoen aan onze aanbevelingen in dit opzicht.
U zult geen gebruik maken van Donna Vitale faciliteit, terwijl u lijdt aan een besmettelijke ziekte, of klachten heeft die daartoe kunnen leiden*, of een aandoening waar sprake is van een risico voor de gezondheid en de veiligheid van anderen.
*In geval van een pandemie volgt u de landelijke gezondheidsvoorschriften.8. Aansprakelijkheid
(A) Noch wij, noch onze werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van u binnengebracht in onze Donna Vitale faciliteit behalve wanneer Donna Vitale of haar medewerkers of haar vertegenwoordigers, nalatigheid of plichtsverzuim veroorzaken. 

(B) Noch wij, noch onze werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor overlijden, lichamelijk letsel of ziekte die zich in onze Donna Vitale faciliteit voordoet of als gevolg van het gebruik van onze faciliteiten, behalve als een dergelijk overlijden, persoonlijk letsel of ziekte resultaat is van nalatigheid of schending van onze verplichtingen door ons, onze vertegenwoordigers of onze medewerkers.,

(C) Donna Vitale is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door een andere gebruiker behalve in het geval van direct resultaat van onze nalatigheid of plichtsverzuim.9
. Het gebruik van onze faciliteiten

Vooraf reserveren van sessies en/of lessen is verplicht. Dat kan tot uiterlijk 45 minuten van te voren. Voor toegang tot haar faciliteiten gebruikt Donna Vitale een digitale membercard ( QR code) middels de Donna Vitale app. Zonder QR code scan bij binnenkomst is er geen toegang mogelijk tot de gereserveerde faciliteit of activiteit. Annulering van reserveringen kan o.a. via de app. Het annuleren van groepslessen kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les.

Fitnesscircuit
U bevestigt dat u op de hoogte bent gebracht van onze educatieve richtlijnen die van toepassing zijn op uw gebruik van onze faciliteiten. U bent verplicht om onze apparatuur zorgvuldig en verstandig te gebruiken om schade aan de apparatuur of verwonding van andere gebruikers te voorkomen. Als u twijfelt over het correct gebruik van de apparatuur moet u contact opnemen met een lid van het personeel.
Gebruikers zijn verplicht om zich aan de timing en volgorde van het circuit te houden en aanwijzigingen van het personeel op te volgen om een vlotte doorstroom te garanderen.

Hygiene
In verband met hygiene draagt een ieder schone sportkleding en schone binnenschoenen die ter plaatse worden verwisseld.
Het gebruik van een grote handdoek is verplicht.
 

10. Wijzigingen
– Donna Vitale houdt zich het recht toe om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lesrooster, dienstverlening te beperken, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te wijzigen.
– Donna Vitale behoudt zich het recht toe de reglementen aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen.
– Donna Vitale houdt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren naast redenen m.b.t. gewijzigde btw tarieven en inflatie correctie. Donna Vitale geeft minimaal een maand voor aanvang aan met welk bedrag de maandelijkse contributie wordt verhoogd en per wanneer. Indien de wijziging een andere redenen betreft dan gewijzigde btw tarieven en inflatie correctie dan mag het lidmaatschap opgezegd worden bij ingang van de verhoging

 

11. Divers
(A) Deze Overeenkomst en de documenten waarnaar verwezen worden vormen de gehele overeenkomst tussen ons. Er zijn geen mondelinge afspraken of overeenkomsten die deel uitmaken van deze overeenkomst.

(B) Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Arnhem, dan wel de op grond van dwingend recht bevoegde rechter.

 

Boxmeer, 23 maart 2023